Regulamin

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu Biosfera24.pl jest Biosfera24.pl e-mail: sklep@biosfera24.pl NIP: 5341470614, Nr konta: 96 1050 1025 1000 0092 1890 8722
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 • Sprzedawcy – rozumie się przez to Firmę Biosfera24.pl
 • Zamawiającym – rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej,
 • Sklepie - rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.biosfera24.pl. Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Towarze - rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.
 •  Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
 •  Dostawcy - należy przez to rozumieć pracowników Sprzedawcy lub inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów.
 •  Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z dokonanym przez niego Zamówieniem.

3. Realizacja sprzedaży w sklepie Biosfera24 odbywa się według poniższego regulaminu. Złożenie zamówienia w sklepie Biosfera24 oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje klienta do przestrzegania zawartycwh w nim zasad.

4. Zamieszczone na stronie internetowej Biosfera24.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży - takie jak opisy, skład, waga opakowania i inne - pochodzą od producentów produktów. Biosfera24 dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne, ale nie ponosi odpowiedzialności za ich niezgodność ze stanem faktycznym. Przed użyciem produktu Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.

II. ZAMAWIANIE I WYSYŁKA TOWARU

 1. Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku. Zamówienie realizujemy niezwłocznie - nie później niż w ciągu 48 godzin. Zamówienia złożone od piątku do niedzieli będą realizowane jako zamówienia poniedziałkowe. Zamówienia złożone po godzinie 15-tej są traktowane jak zamówienia z dnia następnego. Mogą również nastąpić opóźnienia w realizacji zamówień ze względów technicznych.
 2. Login i hasło mają charakter poufny i Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.
 3. Sprzedaż promocyjna (Promocja) dotyczy ograniczonej ilości towarów, a realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
 4. W przypadku, gdy zamówiony przez Klienta towar nie będzie dostępny w magazynie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany w jakim terminie produkt będzie dostępny. Jeśli Klient nie zdecyduje się czekać ewentualna nadpłata zostanie przelana na wskazane przez Klienta konto.
 5. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia. Minimalna wartość realizacji zamówienia przez sklep Biosfera24.pl wynosi 50 złotych.
 6. Sklep Biosfera24.pl zastrzega sobie prawo nierealizowania zamówienia lub wstrzymania się z jego realizacją,  gdy:
  • dane klienta są nieprawdziwe lub nieprawidłowe,
  • Klent nie przestrzega Regulaminu,
  • formularz zamówienia został wypełniony nieprawidłowo,
  • w sytuacji chwilowego braku towaru w sklepie, który nieuwidoczniono na stronie Biosfera24.pl (o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta).
 7. Formy płatności:
  • przy odbiorze należność pobiera kurier - gotówką,
  • przelewem na konto sklepu (przedłata)
  • gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze towaru w siedzibie Biosfera24.pl
 8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawieraja podatek VAT.
 9. Dostawy na terenie Warszawy i okolic są realizowane przez kurierów Biosfera24.pl. Dostawy w pozostałych rejonach Polski realizowane są przez Firmę kurierską. Przy zamówieniu na kwotę powyżej 300 zł - dostawa GRATIS! W innych przypadkach pobiera się opłatę za dostarczenie zamówienia:
  1. "bez pobrania" - 19 zł (brutto),
  2. "za pobraniem" - 26 zł (brutto).
 10. Biosfera24.pl zastrzega sobie realizację zamówień produktów świeżych wyłącznie na terenie Warszawy,  Torunia, Bydgoszczy, Łodzi, Włocławka (w wybrane dni tygodnia).
 11. Biosfera24.pl nie dostarcza zamówień w dni wolne ustawowo od pracy. Biosfera24.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu.

III. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać wysłane drogą mailową na adres sklep@biosfera24.pl lub listową na adres siedziby.
 2. Warunki przyjęcia zwrotu:
  Klient Biosfera24.pl ma możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy odesłać go w stanie nienaruszonym na adres siedziby Biosfera24.pl wraz z dokumentem sprzedaży otrzymanym od dostawcy oraz numerem konta na które ma być dokonana ewentualna refundacja. W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy jeżeli zawiadomi o tym sprzedawcę w terminie 1 dnia od otwarcia opakowania (jednakże nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub jego przydatności do spożycia) w przypadku towaru paczkowanego lub otrzymania towaru sprzedawanego luzem.
 3. W celu dokonania reklamacji należy odesłać reklamowany produkt na adres siedziby Biosfera24.pl wraz z dokumentem sprzedaży. Koszty przesyłek reklamowanych bądź zwracanych produktów ponosi Klient. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Klient powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i powiadomić o tym Biosfera24.pl. Przyjęcie przesyłki przez Klienta oznacza potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, o wyniku jej rozpoznania Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji. Biosfera24.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Biosfera24.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, które z przyczyn leżących po stronie Klienta staną się niemożliwe do późniejszego użytku (produkty łatwo psujące się, np. produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp.). Klient nie może odmówić ich przyjęcia bez zapłaty ceny sprzedaży.

IV. KWESTIE FORMALNE

 1. Korzystanie z niniejszego sklepu internetowego podlega prawu polskiemu. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania ze sklepu internetowego mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z niniejszego sklepu ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.
 2. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza akceptacje obowiązujących zasad sprzedaży wysyłkowej ustawą z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014 r. poz.827) [ustawa o prawach konsumenta oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny]).
 4. Klient składając zamówienie z poniższym regulaminem wyraża zgodę na przetwarzanie przez Biosfera24.pl danych Klienta niezbędnych do badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Biosfera24.pl. . Dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. „O ochronie danych osobowych" Dz.U. 133/97 poz. 883. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Dane Klienta nie zostaną udostępnione osobom trzecim, ani wykorzystane w celach niezwiązanych z działalnością sklepu internetowego Biosfera24.pl.
 5. Do dostarczonego zamówienia zawsze dołączany jest dokument sprzedaży. Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z ceną obowiązującą w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
 6. W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie wysłana bez brakujących artykułów. Każdorazowo w takim wypadku pracownicy realizujący zamówienia będą próbowali skontaktować się z Klientem telefonicznie w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.
 7. Rabaty: 3% przy płatności gotówką w siedzibie Biosfera24.pl
OpenCart Biosfera24.pl - Hurtownia © 2018